NWK Vacancies 2022 Apply For Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs @ NWK Careers Page |

NWK Vacancies Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs Vacancies | South Africa Jobs In NWK | Vacancies In NWK Lichtenburg, North West | Jobs On NWK Careers Portal At www.nwk.co.za | Lichtenburg, North West Government Job Vacancies 2022 | Jobs Near Me |

Job Seekers In Lichtenburg, North West Who Are Searching For Careers In NWK , There Are Great Opportunities On NWK Careers Portal. NWK Recently Published A Notification For Hiring For Grafiese Ontwerper / Graphic Designer , Candidates Who Are Interested And Keep Eligibility For Hiring Position. Check All Details About NWK Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs. Then Apply For Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs In NWK Lichtenburg, North West. But Before Apply Also Visit NWK ‘s Official Website.

NWK Jobs 2022 Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs in Lichtenburg, North West

NWK Recently Published A Notification For Hiring For Grafiese Ontwerper / Graphic Designer , Candidates Who Are Interested And Keep Eligibility For Hiring Position. Check All Details About NWK Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Job Vacancy In Lichtenburg, North West. Candidates who have Enough Educational Qualification And Experience can apply for NWK Jobs Vacancy 2022 . The Company will pay A Expected monthly salary Of ZAR 210000.00 per year after selection.

NWK Lichtenburg, North West Grafiese Ontwerper / Graphic Designer Jobs Briefed Summary According to Official NWK Vacancies Portal

Hiring Agency NWK Lichtenburg, North West
Job Role Grafiese Ontwerper / Graphic Designer
Job Location Lichtenburg, North West
Salary / Payout  Expected. Pay Of ZAR  210000.00 per year
Type Of Job South Africa Jobs

Detailed Job Description

Grafiese ontwerper

LICHTENBURG

Doel van die pos:
Die posbekleër is verantwoordelik vir rekenaarmatige ontwerp ten opsigte van drukwerk vir NWK Beperk en sy klante,

asook algemene administratiewe take binne die departement.
Verantwoordelikhede van die pos sluit die volgende in:

• Konseptualisering van ontwerp na konsultasie met kliënt • Bespreek aspekte van drukwerk met masjienoperateurs

 • Hulpverlening aan kollegas om operasionele behoeftes te bereik

• Kontroleer en beheer takafsluiting • Administratiewe take wat vereis word in die suksesvolle bedryf van die departement

 • Die lewering van goeie gehalte klantediens en verwante probleemoplossing

• Beplanning en bestuur van opdragte en take, die daarstelling van prioriteite en die vermoë om aan te pas by veranderende omstandighede en werksopdragte

 • Ontwerpbehoeftes van klante te interpreteer en die einddoel in ʼn kreatiewe kapasiteit te bereik.
Vereistes / Kwalifikasies:
• Graad 12-sertifikaat, relevante tersiêre kwalifikasie (diploma of graad in grafiese ontwerp)
 • Minstens drie (3) jaar toepaslike ondervinding in die drukbedryf, ontwerp, werking van fotostaatmasjiene, ringbind

sowel as lamineermasjiene

 • Rekenaarvaardig/tegniese geletterdheid
 • Ten volle tweetalig in Afrikaans en Engels

• Kennis oor ontwerpprogramme – Adobe CC: InDesign, Illustrator en Photoshop

 • Akademiese vaardighede in rekeningkunde/wiskunde
 • ʼn Portefeulje van ontwerpprojekte.
Vaardighede:
 • Moet idees op ʼn kreatiewe manier gestalte gee

• Moet doeltreffend in ʼn span kan werk
• Analitiese en probleemoplossingsvaardighede
• Persoonlike bestuursvaardighede en die vermoë om onafhanklik te werk

• Die vermoë om ʼn konsep vinnig te begryp
• Sterk werksetiek
• Moet betroubaar en verantwoordelik wees

 M o e t s e lf ve r s e k erd en ʼn positiewe persoon wees
• Lewering van goeie klantediens
• Moet onder druk kan werk en terselfdertyd akkuraatheid verseker

Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webwerf. Vir meer inligting besoek asseblief (https://www.nwk.co.za/careers/).
Vir enige navrae, kontak Simóne Ferreira by (018) 633 1363. Besoek ons Facebook-blad by www.facebook.com/NWKLimited.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 7 Oktober 2022. Indien u nie binne twee weke na die sluitingsdatum vir ʼn onderhoud genooi word
nie, ag die aansoek onsuksesvol. NWK ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan aansoekers
uit die benoemde groepe. Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen. NWK behou die reg voor om die pos
nie te vul nie.

Graphic designer

LICHTENBURG

Pu rpose of the position:
The incumbent is responsible for computer-aided design with regards to printing for NWK Limited and its customers, as
well as performing general administrative tasks within the department.Responsibilities of the position include:
• Conceptualising of design after consultation with client
 • Discussing aspects of printing with machine operators
 • Assisting colleagues to meet operational needs
 • Controlling and managing branch closure
 • Administrative tasks required in the successful operation of the department
 • Responsible for delivering good quality customer service and related problem-solving
 • Planning and managing assignments and tasks, setting priorities and adapting to changing circumstances and

assignments

 • Interpreting design needs of customers and achieving the end-goal in a creative way.

Re quirements / Qualifications:
• Grade 12 certificate, relevant tertiary qualification (diploma or degree in graphic design)

 • At least three (3) years relevant experience in the printing industry, design, operation of photocopy machines, ring

binding as well as laminating machines

 • Must be computer literate / technically literate
 • Fully bilingual in Afrikaans and English
 • Knowledge of design programs – Adobe CC: InDesign, Illustrator and Photoshop
 • Academic skills in Accounting / Mathematics
 • A portfolio with design projects.

Skills:

 • Applying ideas in a creative way and executing them
 • The ability to work effectively in a team
 • Analytical and problem-solving skills
 • Personal management skills and the ability to work independently
 • The ability to comprehend quickly
 • Strong work ethic
 • Must be trustworthy and responsible
 • Confidence and positivity
 • Good customer service
 • The ability to work under pressure while ensuring accuracy

Application can only be made through NWK’s website. For more information, please visit (https:// www.nwk.co.za/careers/) .
For any enquiries, contact Simóne Ferreira at (018) 633 1363. Visit our Facebook page at www.facebook.com/NWKLimited.

Th e closing date for applications is 7 October 2022. If you are not invited for an interview within two weeks after the closing date,
consider your application unsuccessful. NWK supports the purpose of the Employment Equity Act and gives preference to applicants
from the nominated groups. Candidates with disabilities are encouraged to apply. NWK reserves the right not to fill the position.

Apply Now

Leave a Comment